نوبت دهی بیمارستان

شماره تماس های بیمارستان:

021-56310915

021-56310644

021-56311046

021-56310672

021-56312151

                      فکس: 56311060                     

وبسایت بیمارستان:

ihh.iums.ac.ir

ایمیل بیمارستان:

ihhbaharestan@iums.ac.ir

کد پستی:

3113858975

آدرس:

شهرستان بهارستان - انتهای خیابان سبزدشت

Template settings