نوبت دهی بیمارستان

آزمایشگاه بیمارستان امام حسین(ع) مفتخر است همگام با تکنولوژیهای پیشرفته روز دنیا با بهره گیری از پیشرفته ترین و مدرن ترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی از ابتدای شروع بکار بیمارستان تاکنون با ارائه خدمات تشخیصی به کلیه مراجعین سرپایی و بستری در طول شبانه روز گامی موثر برداشته است.

مسئول فنی:سرکارخانم خلیفه لو

سوپروایزرواحد:سرکارخانم سلطانی

فهرست آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه بیمارستان امام حسین(ع)

تعاریف :

بیو شیمی: گروهی از تستهای خونی که  بیانگر پارامتر های موجود در سرم خون یا پلاسمای خون هر فرد می باشد . و این آزمایش از طریق واکنشهای شیمیایی و تستها قابل انجام است.

آزمایشات هماتولوژی: گروهی از تستهای خونی  که بیانگر  شمارش سلولهای خونی  و انعقادی می باشد.

بانک خون:  کار پشتیبانی و تهیه فرآورده های خونی و انجام آزمایشات مربوطه  جهت بیماران  اتاق های عمل و بخش ها را برعهده دارد.

آزمایشات سرولوژی: گروهی از تستهای خونی که  بیانگر پارامتر های موجود در سرم خون یا پلاسمای خون هر فرد می باشد . و این آزمایش از طریق واکنشهای آنتی ژن  و آنتی بادی قابل انجام است.

آزمایشات هورمونی: گروهی از تستهای خونی که  بیانگر هورمونهای موجود در سرم خون یا پلاسمای خون هر فرد می باشد . و این آزمایش از طریق واکنشهای آنتی ژن  و آنتی بادی قابل انجام است.

آزمایشات گروههای بیو شیمی، هماتولوژی، سرو لوژ ی،هورمونی، متفرقه در آزمایشگاه بیمارستان بقیه ا...عج قابل انجام است که لیست آزمایشات هر گروه  در ذیل آمده است.

 • آزمایشات بیوشیمی

  قند اوره کراتی نین اسید اوریک کلسترول تری گلیسرید-کلسیم فسفر-آلبومین-بیلی روبین توتال و دایرکت-آمیلاز-AST-ALT-ALP-CPK- -LDH-HDL-LDL-NA-K- -ckmb- mg-HbA1c

 • آزمایشات هماتولوژی

  CBC-BG RH-ESR-RETIC-G6PD-PBS-PT-PTT-BT-CT

 • آزمایشات سرولوژی

  CRP-RF-ASO-WRIGHT-COMBS WRIGHYT-2ME-RPR-DIRECT COMBS-INDIRECT COMBS-HBSAG-HcvAb-HivI,II

 • آزمایشات هورمونی

  T3-T4-TSH-T3UP-BHCG-Ferritin

 • آزمایشات متفرقه

  ادرار –مدفوع –کشت ادرار –کشت خون-کشت مایعات بدن –انتی بیوگرام-انالیز مایعات بدن –خون مخفی

Template settings