نوبت دهی بیمارستان
  • 1401/10/14 - 20:11
  • - number of visits: 44
  • - Number of visitors: 38
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
بازدید جناب آقای دکتر بابا مدیرمحترم شبکه بهداشت و درمان از بیمارستان امام حسین(ع)

بازدید جناب آقای دکتر بابا مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان از بیمارستان امام حسین(ع)

9778.mp3 بازدید جناب آقای دکتر بابا مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان از بیمارستان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع) جناب آقای دکتر بابا مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در تاریخ 1401/10/14از بیمارستان امام حسین (ع) بازدید نمودند . در این جلسه سرکار خانم دکتر مشتاقی معاون محترم بهداشتی ، جناب آقای حمدی پور مدیریت محترم بیمارستان و سرکار خانم همتی مدیریت محترم پرستاری حضور داشتند.

  • Newsgroup :
  • News code : 9778
کپی لینک کوتاه:
key words
سمیرا عباس زاده
خبرنگار

سمیرا عباس زاده

Pictures

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings