بیمارستان امام حسین (ع) آبان ماه سال 1395 با راه اندازی درمانگاه تخصصی فعالیت خود را  در شهرستان بهارستان آغاز و در مرحله بعد با شروع به کار بخش اورژانس ، داخلی ، جراحی ، اتاق عمل ، بلو ک زایمان سپس بخش  ccu و ICU  و همچنین بخش اطفال فعالیت خود را تکمیل کرد.اکنون با راه اندازی بخش NICU ، این بیمارستان یکی از مهم ترین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در سطح منطقه است و خدمات مختلفی از جمله خدمات اورژانس، خدمات سرپایی و بستری، پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی ، اکوکاردیوگرافی، نوار قلب، تست ورزش و درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی در این مرکز به بیماران ارائه می شود.

Template settings